Vad är leader?

Leader beviljar projektstöd för landsbygdsutveckling. Under perioden 2023–2027 finns nästan 36 miljoner kronor i vårt Leaderområde till landsbygdsutveckling

Till grund för allt stöd som fördelas ligger Leadermetoden – en metod där lokal förankring och engagemang står i centrum.

Leadermetoden

Ny film

Vi är Leader Sverige!

Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

Vad står Leader för?

LEADER är en akronym och står för Liaisons Entre Actions de Développment de l’Economie Rurale. Det översätts till ”Samverkande åtgärder som verkar för att utveckla landsbygdens ekonomi”. Arbetet sker i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns leaderområden över hela Sverige och EU.

Om Leader – Del 1

Utvecklingen av din plats
I leadermetoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

Ideellt engagemang är grunden
Ideellt engagemang handlar om att människor samlas kring en idé och samarbetar för att uppnå något som de tycker är viktigt. När detta sker skapas förutsättningar för hållbara och attraktiva områden. Men även om samarbetet och viljan att utveckla finns, så kanske pengarna inte alltid gör det. Då kan Leader vara en möjlighet.

En metod för landsbygdsutveckling
Leader är en metod för landsbygdsutveckling som introducerades av EU 1991. I metoden står lokal förankring, initiativkraft och engagemang i centrum. Tanken är att utveckling av just din plats genomförs mest effektivt av er som bor och verkar där – av dig, din förening, lokala företag och andra organisationer. Det är ni som vet vilka behov och utmaningar som behöver mötas.

 

 

Om Leader – Del 2

40 områden i Sverige
För att säkerställa ett lokalt fokus drivs leadermetoden i geografiskt avgränsade områden, så kallade leaderområden. Det finns 40 leaderområden i Sverige, och räknar du dem i hela EU så är det över 3 500. Alla leaderområden är egna föreningar och du kan enkelt söka fram ditt område på leadersverige.se.

För att bilda ett leaderområde krävs att lokala aktörer från ideell, privat och offentlig sektor går samman och arbetar fram en utvecklingsstrategi. Denna ska vara baserad på behov och förutsättningar för det specifika området. Strategin beskriver exempelvis vad som behöver göras för att öka sysselsättningen, få fler nya företag och för att området ska bli attraktivt och konkurrenskraftigt.

 

Om Leader – Del 3

Den lokala utvecklingsstrategin
Den lokala utvecklingsstrategin ligger till grund för leaderområdets budget, en budget som beslutas av Jordbruksverket. Från leaderområdet kan boende och verksamma inom området söka pengar för att driva projekt. Projekt som beviljas stöd ska bidra till att målen i utvecklingsstrategin kan nås. Varje leaderprojekt kan således ses som en pusselbit som tillsammans med alla andra projekt bidrar till att områdets mål och vision uppfylls.

EU-finansiering gör skillnad
Leaderstöd som fördelas till olika projekt kommer från EU (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling), svenska staten, kommuner och ibland regioner. Under perioden 2023–2027 finns totalt cirka 1,7 miljarder kronor för att stärka Sveriges landsbygders konkurrenskraft och utveckling genom leader.

Leaders sju principer

1. Lokal strategi
I vårt land ser våra landsbygders förutsättningar väldigt olika ut. Alla leaderområden har därför en egen, unik, strategi som är lokalt förankrad och framarbetad utifrån faktiska behov och utmaningar.

2. Underifrånperspektiv
Allt arbete utifrån leadermetoden utgår från er som bor och verkar i området. Vi vet att det är ni som ser utmaningarna och har lösningarna.

3. LAG (styrelsen)
Leaderföreningen är en så kallad lokal aktionsgrupp (LAG). Föreningens styrelse har i uppdrag att leda utvecklingen utifrån den lokala utvecklingsstrategin. Styrelsen är sammansatt av personer med bred kompetens och lokal förankring. Tillsammans företräder de samtliga tre sektorer – ideell, privat och offentlig.

 

Leaders sju principer

 

4. Innovation
Leader är en inkubator för idéer. Projekt som beviljas leaderstöd ska vara innovativa på något sätt, de får gärna vara nya och oprövade. Det kan exempelvis handla om nya sätt att lösa problem, en ny produkt, en ny metod eller en ny process.

5. Integrerade insatser
Den lokala utvecklingsstrategin utgör ett ramverk för vilka insatser som kan beviljas under programperioden. Varje enskilt projekt blir en pusselbit som bidrar till strategins måluppfyllelse.

6. Nätverk
Nätverk skapas inom projekt, men också mellan dem. Nätverk kan bidra till långsiktiga och hållbara resultat.

7. Samarbete
Samarbete kan växla upp lokala projekt. Flernivåsamverkan och utbyten över gränser ger ofta en ny och spännande dimension till den egna verksamheten.

HUR GÅR VI VIDARE?

Hur söker man projektstöd?

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

STRATEGI

I grunden av ansökan ligger vår utvecklingsstrategi

Vår lokala utvecklingsstrategi ligger till grund för utvecklingen i vårt område. Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 20232030 och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.