Så går det till

Här nedan får du en del tips på hur du skall göra för att komma vidare och göra en projektansökan.

Har du frågor så kontakta gärna leaderkontoret.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process med fyra olika steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

När du läst igenom vår strategi och du anser att ditt projekt stämmer in på någon av våra tre insatsområden: 

  • Smart Landsbygd
  • Attraktiv närmiljö
  • Passionerat entreprenörskap 

Fundera igenom syfte och mål med ditt projekt samt vilka aktiviteter som du vill genomföra i projektet.

Innan du skriver din ansökan så kontakta gärna leaderkontoret så lotsar vi dej vidare i ansökningsprocessen.

Steg 2

Skriva ansökan

Du börjar med att söka Fullmakt. Det gör du på den blankett som du hittar på jordbruksverket.se

Därefter loggar du in på Jordbruksverket med ditt Bank-ID. Välj sedan Mina sidor och stöd inom Lokal utveckling. Har du talat med leaderkontoret kan du välja Steg 2 ansökan.

Fyll i ansökan, kom ihåg att spara.

Tänk på att det som du skriver i din ansökan skall uppfyllas. Tänk igenom syfte, mål, aktiviteter och budget mycket noga och se så att dessa löper som en ”röd tråd” genom hela ansökan.

Först när du har skickat in din ansökan på Jordbruksverkets hemsida så kan vi på leaderkontoret se din ansökan och påbörja handläggning. Under handläggningen så kan vi be dig komplettera ansökan om det saknas uppgifter eller om något behöver förtydligas.

Vi på leaderkontoret har inte rättighet att ändra, lägga till eller ta bort något som du har skrivit i din ansökan, det kan bara den som har fullmakten göra.

Steg 3

Genomföra

När din ansökan är komplett så tas den upp för beslut på ett LAG möte. LAG har 4 möten per år. Du ser vilka datum de sammanträder under Kalender.

LAG poängsätter ditt projekt utifrån vårt Leaderområdes specifika urvalskriterier samt de horisontella kriterierna. (se Utveckling Hälsingebygdens Strategi) Varje projekt måste komma upp till 400 poäng annars blir det avslag.

LAG s beslut kan inte överklagas.

Därefter sänds din ansökan med de underlag som krävs av  Jordbruksverket in till dem. Om de anser att LAG gjort en felbedömning så kan Jordbruksverket ändra beslutet. 

Jordbruksverket har ca. 5 månader på sig att handlägga ärendet. OM du som projektägare väljer att starta upp projektet innan Jordbruksverkets handläggning är klar, så gör du det på EGEN RISK.

Steg 4

Avsluta

Under projekttiden har du säkert haft många kontakter med ditt Leaderkontor. Avslutningen är inte svårare än uppstarten av projektet. Det skall göras en slutredovisning där vi tillsammans går igenom vad projektet har uppnått beträffande syfte, mål, aktiviteter och budget. 

Även under projetets gång har vi flera uppföljningsmöten för att se om något behöver korrigeras eller uppdateras.

Det kan vara bra att ansöka om delutbetalning vid fler tillfällen under projekttiden, gärna var tredje månad. Jordbruksverkets handläggningstider brukar vara 4-5 månader.

Kan DIN idé bli
ett leaderprojekt?

Använd vår checklista!

Faller projektet inom ramen för vår strategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås? Passar projektet in i något av våra tre insatsområden; Smart landsbygd, Attraktiv närmiljö eller Passionerat entreprenörskap.

Jämställdhet

Är projektets arbetsform och fördelning av uppdrag utformad så att kvinnor och män får lika stora möjligheter att påverka projektets utformning, delta i genomförandet och ta del av projektets resultat?

Samverkan

Ska projektet ske i samverkan mellan minst två av sektorerna ideell, privat och offentlig?

Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?

Genomförande­kapacitet

Finns det en ordnad finansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?

Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?

Icke-diskriminering

Har du tänkt till kring öppenhet och icke-diskriminering? Det är viktigt att ingen pga. kön, etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder hindras från att påverka projektets utformning, delta i genomförandet eller ta del av projektets resultat.

Svarade ni ja på dessa frågor? Vad kul!
Kontakta oss genom att fylla i formuläret nedan.

*” anger obligatoriska fält

Detta fält används för valideringsändamål och ska lämnas oförändrat.