Vår strategi

Vår lokala utvecklingsstrategi ligger till grund för utvecklingen i vårt område. Strategin utgör ramen för vår verksamhet under åren 20232030 och styr på så sätt vårt arbete och hur våra medel ska fördelas under perioden. Strategin baseras på lokala behov och har tagits fram i samarbete mellan offentlig, ideell och privat sektor.

Sammanfattning

Framtidens landsbygd i Hälsingebygden

Utveckling Hälsingebygdens geografiska område omfattar hela landskapet Hälsingland med kommunerna Bollnäs, Hudiksvall, Nordanstig, Ovanåker, Söderhamn och Ljusdal, samt östra delen av Härjedalens kommun med orterna Överhogdal, Ytterhogdal, Ängersjö och Älvros. 

Leaderkontoret finns i Bollnäs. Utveckling Hälsingebygden har arbetat för landsbygdsutveckling genom leadermetoden sedan 90-talet. Denna utvecklingsstrategi utgör ramen för verksamheten under åren 2023–2027.

Det är en period där omställningen till ett hållbart samhälle står i fokus, såväl globalt som nationellt och lokalt. Att hållbarhetsperspektivet löper som en röd tråd genom vision, mål och strategin som helhet är därför naturligt.

Strategin är sprungen ur en nuläges- och omvärldsanalys där dialog förts med individer och aktörer som lever och verkar i området.

 

Här kan du läsa hela strategin

Våra fem mål

Fem mål har formulerats:

  • Ökad samverkan
  • Förbättrad hälsa
  • Behålla eller öka antal invånare
  • Stärkt kompetensutveckling
  • Behålla eller utveckla arbetstillfällen

Med dessa mål i fokus är siktet inställt på hållbar samhällsutveckling, där möjligheter på landsbygden tas tillvara och genererar ett attraktivt Hälsingland för alla.

Tre insatsområden

För att nå målen har tre insatsområden valts, inom vilka föreningar, organisationer och företag kan söka stöd för genomförande av projekt:

  • Smart landsbygd
  • Attraktiv närmiljö
  • Passionerat entreprenörskap

Förutom dessa definierade mål bidrar alla projekt som prioriteras genom denna utvecklingsstrategi även till att uppfylla målen för EU:s gemensamma jordbrukspolitik och flera av de globala målen inom Agenda 2030. Tillsammans skall vi verka för en hållbar utveckling av Hälsingland.